Studium Muzyki Rozrywkowej

Studium Muzyki Rozrywkowej VENO'S STUDIO to oferta dla przyszłych wokalistów, instrumentalistów oraz realizatorów dżwięku i światła scenicznego skierowana do młodzieży oraz osób dorosłych posiadających wcześniejsze przygotowanie muzyczne (w zakresie muzyki klasycznej lub rozrywkowej zdobyte w systemie formalnym lub nieformalnym).

Kształcenie oparte jest na programach autorskich ze szczególnym akcentem na rozwijanie praktycznych umiejętności gry zespołowej na scenie oraz przygotowaniu wokalistów i instrumentalistów do festiwali, konkursów, przeglądów, "talent show", itp. Przyjęcie do studium odbywa się po pozytywnie zdanym praktycznym egzaminie wstępnym z instrumentu lub wokalu oraz kształcenia słuchu. Zajęcia z wokalistyki estradowej oraz instrumentu głównego odbywają się wyłącznie w trybie lekcji indywidualnych. Pozostałe zajęcia to lekcje zbiorowe w niewielkich grupach. Realizatorzy dźwięku oraz światła pracują w systemie szkoleniowo-warsztatowym.

Cykl nauczania w Studium Muzyki Rozrywkowej to: 3 lata dla wokalistów i instrumentalistów oraz 2 lata dla realizatorów dźwięku i światła. Każdy z cykli nauczania kończy się praktycznym koncertem dyplomowym (z udziałem publiczności) o zóżnicowanym poziomie trudności umożliwiajacym zdobycie dyplomu ukończenia Studium Muzyki Rozrywnkowej I stopnia lub II stopnia w zależnosci od dojrzałości estradowej i zakresu prezentowanego materiału. Do cyklu nauczania wprowadza się możliwość skierowania słuchacza na rok "zerowy" (wyrównawczy) lub podbudowę szkoły umuzykalniającej.

W ramach Studium Muzyki Rozrywkowej można wybrać różne systemy kształcenia zróżnicowane pod względem liczby godzin indywidualnych i zbiorowych tygodniowo w ramach:

  • działu wokalistyki estradowej
  • działu instrumentalnego
  • działu produkcji estradowej

Słuchacze Studium Muzyki Rozrywkowej mają możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach i warsztatach, praktykach zawodowych oraz wymianach międzynarodowych organizowanych przez VENO'S STUDIO, na preferencyjnych warunkach.

Archiwalia