Warsztaty - Czy młodzi chcą samorządzić?

Slaskie. Dla Mlodych mini 016

Wenancjusz Ochmann (VENO'S STUDIO) był pomysłodawcą i realizatorem unikatowych warsztatów pod hasłem "Czy młodzi chcą samorządzić?", które odbyły się w dniu wyboru radnych pierwszego Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego - 12 października 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Była to unikalna okazja do stworzenia przestrzeni faktycznej debaty z prawie 300 młodymi ludźmi z województwa śląskiego uczestniczącymi w tym wydarzeniu, na temat aktywności młodzieży w sprawach publicznych.

Realizacja warsztatów była odpowiedzią na szereg zdiagnozowanych i potwierdzonych danymi statystycznymi oraz badaniami obszarów deficytowych. Ich celem była z jednej strony aktywizacja młodzieży w sprawach publicznych (a Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego może być dobrą praktyką dialogu społecznego z młodymi mieszkańcami regionu), rozbudzenie społecznych potrzeb i zainteresowania procesami demokratycznymi, a także rozwój umiejętności i zasobów młodzieży stymulujących ich polityczną i społeczną świadomość w celu przygotowania ich do faktycznego uczestnictwa we współczesnej demokracji. Najważniejszym celem było jednak „wysłuchanie” głosów samych zainteresowanych na temat przyczyn „depolityzacji” młodego pokolenia i próby zdefiniowania sposobów ich aktywizacji – zaangażowania zarówno emocjonalnego, jak i behawioralnego, zbudowania trwałej relacji pomiędzy władzą samorządową a młodym pokoleniem mieszkańców Śląska.

Ważnym zdefiniowanym już na etapie opracowywania koncepcji warsztatów problemem był także deficyt społecznych liderów i liderek, wiarygodnych i reprezentujących młode pokolenie mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego, szczególnie w kontekście wyników badań wskazujących na to, iż w opinii młodych obywateli ich interesy i poglądy nie są dostatecznie reprezentowane przez partie polityczne, i to zarówno w samym dyskursie publicznym, jak i procesach decyzyjnych. Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, ale przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktu przez młodych ludzi działających w już istniejących Młodzieżowych Radach Miejskich czy samorządach studenckich i uczniowskich (zarówno podczas pracy warsztatowej, ale także w sytuacji nieformalnych rozmów) miało zainicjować ich lepszą współpracę w przyszłości, wytworzyć dobre wzorce debaty, których efektem będzie lepsze planowanie strategiczne na poziomie województwa z uwzględnieniem głosów jego młodych mieszkańców.

Warsztaty, o charakterze aktywizacyjnym, były skoncentrowane na autodiagnozie uczestniczek i uczestników („dlaczego tu jestem?, „do czego dążę w mojej działalności samorządowej/społecznej? itp.) i dotyczyły dwóch ważnych kwestii:

  1. diagnozy problemu („dlaczego młodzi ludzie nie angażują się politycznie i społecznie
    w regionie?”, „dlaczego nie chodzą na wybory?”, „dlaczego nie angażują się w pracę różnych gremiów społecznych – samorządu uczniowskiego, samorządu studenckiego, młodzieżowych rad różnego szczebla?”, „dlaczego w tak znikomym zakresie działają w różnych NGO?”, „dlaczego ich wiedza o kompetencjach władzy samorządowej jest tak niska?”, itp.)
  2. poszukiwania rozwiązań problemu („co trzeba zrobić by zaktywizować młodych ludzi do działalności społecznej i politycznej?”, „co trzeba zmienić w działaniach regionalnych władz samorządowych żeby młodzież bardziej aktywnie myślała i działała dla rozwoju swojego regionu?”,  „co młodzież może zrobić dla aktywizacji swoich kolegów i koleżanek?”, „co młodzi ludzie chcieliby zmienić w regionie?”, itp.)

W trakcie rejestracji uczestniczki i uczestnicy zostali losowo przydzieleni do zespołów warsztatowych, tak, żeby zapewnić w każdej z grup jak najlepszą reprezentację różnorodnych środowisk (pod względem geograficznym, struktury wiekowej, doświadczeń w działalności publicznej, w tym w Miejskich Radach Młodzieżowych, itp.). W pracach grup warsztatowych nie mogli z założenia brać udziału opiekunowie i nauczyciele, tak aby zapewnić młodzieży jak największy komfort wypowiedzi i uniknąć skojarzeń z formalnymi sytuacjami szkolnymi.

Wstęp i jednocześnie inspirację do pracy warsztatowej, w formie panelu plenarnego, przedstawił Wenacjusz Ochmann, a następnie piętnaście trenerek i trenerów (starannie wyselekcjonowanych ze względu na zróżnicowane doświadczenia zawodowe i specjalnie przeszkolonych) przez około dwie godziny pracowało z młodzieżą. Korzystali ze specjalnie przygotowanych przestrzennych elementów – modułów aktywizacyjnych (mniejszego jako źródła inspiracji do dyskusji oraz większego jako przestrzeni do wyrażania opinii i proponowanych rozwiązań problemów). Trenerzy mogli także, w zależności od potrzeb grupy korzystać z innych metod szkoleniowych typu np. „world cafe” czy „mad, sad, glad”, itp.

Po warsztatach młode liderki i liderzy każdej z grup warsztatowych przedstawili na forum wszystkich uczestników po trzy kluczowe wnioski (problemy) oraz rekomendacje (rozwiązania) wypracowane przez ich zespoły.

Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa Dawida Kleina, a także do zapoznania się z raportem powarsztatowym dostępnym tutaj.

Archiwalia